Obchodné podmienky | TENA Farby

Obchodné podmienky

 • Obchodný vzťah
  Firma ŠK SPEKTRUM s.r.o. si vyhradzuje právo vstúpiť do obchodného vzťahu iba s fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami. Túto skutočnosť je treba doložiť fotokópiou platného živnostenského listu, alebo aktuálnym výpisom z obchodného registra.
  Po uzatvorení obchodnej zmluvy medzi odberateľom a firmou ŠK SPEKTRUM s.r.o. bude odberateľovi umožnený nákup výrobkov z aktuálnej ponuky firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o.
  Ceny uvedené v platnom cenníku firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o. sú bez DPH.
  Zaslaním záväznej objednávky odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito veľkoobchodnými podmienkami.
 • Objednávka
  Predmet objednávky
  Predmetom objednávky môže byť akýkoľvek tovar uvedený v aktuálnej ponuke firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o.

Spôsob objednávania
● prostredníctvom obchodného zástupcu firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o.
● cez online portal http://obchod.skspektrum.sk
● písomne – e-mailom
● telefonicky
● osobne v sídle firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o.

Doba objednávania
● 24 hodín denne – online: http://obchod.skspektrum.sk
● 24 hodín denne – e-mail: skspektrum@skspektrum.sk
● pondelok – piatok od 8:00 do 15:00 osobne v sídle firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o.
● pondelok – piatok od 8:00 do 15:00 telefonicky
Prijatá objednávka je záväzná. Zmeny možno realizovať iba na základe dohody dodávateľa a odberateľa

Podmienky objednávania

 1. za účelom kvalitného spracovania objednávky musí objednávka obsahovať:
  ● názov produktu a jeho objem/gramáž
  ● množstvo objednávaného tovaru v súlade s balnými jednotkami uvedenými v katalógu výrobkov firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o.
  ● spôsob platby
  ● požadované miesto dodania a spôsob dopravy
  ● názov odberateľa, adresu, tel.
  ● odtlačok pečiatky a čitateľný podpis/meno
  ● odberateľ môže po prijatí objednávky žiadať o zmeny v jej obsahu s tým, že dodacia lehota začína plynúť od chvíle poslednej zmeny

2.Odberateľ nesmie mať vo chvíli prijatia objednávky voči firme ŠK SPEKTRUM s.r.o. pohľadávky po splatnosti

3.Minimálna hodnota objednávky:
● minimálna hodnota jednorazového odberu tovaru z aktuálnej ponuky na sklade je 200,- € (bez DPH)
● v prípade, že hodnota objednaného tovaru po vykrytí bude nižšia ako 200,- € bez DPH, firma ŠK SPEKTRUM s.r.o. účtuje objednávateľovi podiel na dopravných a balných nákladoch
Pri nedodržaní uvedených podmienok neručíme za chyby vzniknuté pri expedícii, ako ani za dodržanie dodacej lehoty (viď nižšie).

Stornovanie objednávky
Pri stornovaní vyexpedovanej objednávky je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi všetky náklady spojené s expedíciou uvedenej objednávky, ktoré vznikli do momentu jej stornovania.

 • Dodacia lehota
  Všetky objednávky sa štandardne expedujú nasledovný pracovný deň po dni v ktorom bola objednávka prijatá za predpokladu, že sú splnené náležitosti uvedené v bode II. týchto podmienok. Vo výnimočných prípadoch, súvisiacich hlavne so zvýšeným zaťažením skladovo – obslužných kapacít, sa môže doba dodania posunúť. Dodaciu lehotu pre objednávky riešené osobným odberom v sídle firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o. si treba dohodnúť telefonicky s pracovníkom odbytu. V prípade, ak nemôže byť objednávka okamžite vybavená kompletne, sú chýbajúce položky zaevidované. Na základe požiadavky odberateľa mu môžu byť chýbajúce položky doposlané hneď ako prídu na sklad. Tu platia podmienky ako v bode II-3 – „Minimálna hodnota objednávky“.
 1. Dodacie podmienky
  Spôsob dopravy
  ● zásielkovou službou, vlastnou dopravou
  ● osobným odberom v sídle firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o. (po dohode s pracovníkmi zákazníckeho centra)

Dopravné podmienky
● náklady na dopravu objednaného tovaru nad 200j,- € bez DPH znáša firma ŠK SPEKTRUM s.r.o.
● v prípade neodôvodneného neprevzatia objednaného tovaru si firma ŠK SPEKTRUM s.r.o. vyhradzuje právo účtovať objednávateľovi všetky náklady spojené s expedíciou.

Preberacie podmienky
Pri preberaní zásielky je odberateľ povinný prekontrolovať jej neporušenosť. Ak odberateľ zistí, že zásielka (balík, paleta) je poškodená a mohlo dôjsť k poškodeniu tovaru, alebo jeho strate, odberateľ zásielku buď neprevezme, alebo je povinný túto skutočnosť zapísať do prepravného listu zásielkovej služby.
V prípade zistenia nezrovnalosti s faktúrou pri preberaní tovaru je potrebné toto oznámiť najneskôr do 3 pracovných dní do odbytu firmy ŠK SPEKTRUM s.r.o.

 1. Platobné podmienky
  ● platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
  ● platba bankovým prevodom na faktúru so splatnosťou

 2. Záruka a riešenie reklamácií
  ŠK SPEKTRUM s.r.o. rozlišuje medzi reklamačným konaním a záručnými podmienkami.
  Reklamačné konanie je samotný proces vysporiadania vzniknutej reklamácie. Tento proces sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými reklamačnými podmienkami.
  Záručné podmienky definujú podmienky v súlade s ktorými preberá ŠK SPEKTRUM s.r.o. zodpovednosť za vzniknuté vady. Riadia sa platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Všeobecnými záručnými podmienkami.
  Každá reklamácia je odborne posúdená a spotrebiteľ je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania.
 • Záverečné ustanovenia
  Všetky dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú riešené v zmysle platných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka.

 SORTIMENT našich predajní

V našej ponuke nájdete kompletný sortiment a pestrú paletu výrobkov od renomovaných spoločností. Či už hľadáte riediteľné alebo rozpustné farby, tmely, náradie alebo ochranné pomôcky, u nás nájdete všetko čo potrebujete.

 • Vodou riediteľné náterové hmoty
 • Rozpúšťadlové náterové hmoty
 • Náterové systémy v ťažkej antikorózií
 • Tmely, silikóny, lepidlá
 • Kartáčovnícke výrobky
 • Maliarské a murárske náradie
 • Chemikálie
 • Ochranné pomôcky
CA European Aerosols
Chemolak
Color Company
HET
JUB
Schuller Ehklar
ŠK Spektrum
Slovlak
Spokar
Predajňa FARBY-LAKY
Považská Bystrica
Kapitána Nálepku 346
Predajňa FARBY-LAKY
Považská Bystrica
Centrum 2795
Predajňa FARBY-LAKY
Považská Bystrica
Hliny 2624
Predajňa FARBY-LAKY
Rajec
Námestie SNP 7/1
ŠK SPEKTRUM, s. r. o.

Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica

IČO: 31 626 831
DIĆ: 2020440224

Email: tena@skspektrum.sk