Ochrana osobných údajov | TENA Farby

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov patrí medzi jednu z najdôležitejších oblastí právnej agendy našej spoločnosti. Dnes už existuje len minimum činností, pri ktorých by vôbec nedochádzalo k stretu s týmito informáciami prípadne k ich ďalšiemu spracúvaniu. Tak isto aj naša spoločnosť pri výkone svojej činnosti prichádza do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Od 25.05.2018 je na území Slovenskej republiky a Európskej únie účinná nová právna úprava týkajúca sa zaobchádzania s osobnými údajmi, pričom v súlade s ňou vám týmto poskytujeme základné informácie, z ktorých sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v zmysle relevantnej právnej úpravy, kde nás môžete kontaktovať, ako aj ďalšie dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte prosím nasledovným informáciám dostatočnú pozornosť.

 

 1. Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané vaše osobné údaje je:

ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 31 626 831 (ďalej len „ŠK SPEKTRUM, s.r.o.“), kontakt – tel.: +421 908 703 681, email: skspektrum@skspektrum.sk v zastúpení, Ing. Stanislav Kallo

 

 1. Kontaktná osoba:

Kontaktná osoba, Ing. Stanislav Kallo, zodpovie vaše prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv podľa zákona. Kontaktnú osobu je možné kontaktovať e-mailom na adrese skspektrum@skspektrum.sk, prípadne poštou na adresu ŠK SPEKTRUM, s. r. o., Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica.

 

 1. Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Osobné údaje nepredstavujú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale ide o akékoľvek údaje, charakteristiky alebo znaky, na základe ktorých je možné vás ako dotknutú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať. Pri výkone našej činnosti spracúvame osobné údaje zamestnancov, zákazníkov, prípadne iných osôb v závislosti od povahy právneho vzťahu

Pri výkone našej činnosti spracúvame osobné údaje v rozsahu, ktorý závisí od povahy právneho vzťahu, teda v závislosti od toho či ide o vzťahy externé („navonok spoločnosti“ – s dodávateľmi, odberateľmi, zákazníkmi) alebo interné („dovnútra spoločnosti“ – zamestnanci, SZČO).

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ ich spracúvania

Prevádzkovateľ, spoločnosť ŠK SPEKTRUM, s. r. o., vykonáva spracovanie vyššie uvedených osobných údajov na nasledovné účely: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, zabezpečenie ochrany práv zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, riadne plnenie povinností zamestnanca vyplývajúce mu z pracovnej zmluvy, plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa voči svojím zamestnancom, ochrana prevádzkových priestorov, riadne poskytnutie služieb dotknutým osobám, a to prostredníctvom „kamenných“ predajní v Považskej Bystrici.  

Právny základ na spracúvanie osobných údajov predstavuje:

Súhlas so spracovaním osobných údajov – súhlas so spracovaním osobných údajov sa vyžaduje v prípade ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré nespadajú pod iný právny základ uvedený nižšie, resp. zmienený v § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“).

Plnenie zo zmluvy – spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je nevyhnutné na  plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. V tomto prípade ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou pracovných zmlúv, žiadostí o prijatie do zamestnania a životopisu, tak ako aj zmlúv uzatváraných so zákazníkmi pri poskytovaní služieb našou spoločnosťou zákazníkom ako dotknutým osobám.

Nevyhnutnosť podľa osobitného predpisu – spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 ods. 1 písm. c) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. V danom prípade ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na riadne plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci predpisov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia či daňového práva.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa – spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 1. Zdieľanie osobných údajov

            Prevádzkovateľ, spoločnosť ŠK SPEKTRUM, s. r. o., spracúva vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere interne v rámci pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym tretím osobám mimo priestor prevádzkovateľa, avšak v prípade, ak by ku takejto skutočnosti došlo, je prevádzkovateľ pripravený a zároveň aj povinný, ktorej skutočnosti si je vedomý, uzatvoriť s týmito tretími subjektmi osobitné zmluvy o spracovaní osobných údajov.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

            Osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania právneho vzťahu – t.j. počas celej doby platnosti a účinnosti pracovnej zmluvy / počas celej doby využívania služieb našej spoločnosti – a následne ak požiadate o likvidáciu údajov, ktoré podľa zákonov nespadajú pod nutnosť ich archivácie na základe požiadavky iných inštitúcií, sú tieto v podobe papierovej skartované resp. likvidované na základe registratúrneho poriadku a v elektronickej podobe sú tieto vymazané z PC prostredníctvom zamestnancov ekonomického oddelenie prevádzkovateľa.

 1. Poskytnutie vašich osobných údajov našej spoločnosti

            Osobné údaje, ktoré naša spoločnosť spracúva sú poskytované na báze dobrovoľnosti, pričom ich poskytnutie si vyžaduje v rámci konkrétneho právneho vzťahu (napr. zamestnanec, zákazník) príslušný právny predpis upravujúci dotknutý právny vzťah, uzavretie zmluvy, upravujúcej dotknutý právnych vzťah, a to v zmysle účelu a právneho základu uvedeného v bode 4 tohto informačného listu. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude v závislosti od povahy konkrétneho právneho vzťahu  možné poskytnúť služby vyplývajúce zo zmluvy / realizovať obsah zmluvy / vytvoriť dotknutý právny vzťah.

 1. Automatizované spracúvanie osobných údajov

            Naša spoločnosť nepoužíva proces automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania prostredníctvom programu / algoritmu, ktorý by vyhodnocoval vstupné parametre za účelom posúdenia splnenia kritérií pre priznanie nároku / poskytnutie plnenia / uzavretie zmluvy.

            Aj napriek skutočnosti, že nepoužívame automatizované rozhodovanie poučujeme Vás o nasledovnom :

Vo všeobecnosti v  prípadoch, v ktorých sa uplatňuje automatizované rozhodovanie (na základe algoritmu, bez zásahu človeka) podľa zákona máte právo, aby sa na vás výsledné rozhodnutie nevzťahovalo, okrem prípadu ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy, ak je vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, alebo ak je založené na vašom výslovnom súhlase.

            Vo všeobecnosti v prípadoch kedy je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zo zmluvy alebo ak je založené na vašom výslovnom súhlase máte právo žiadať o overenie takéhoto automatizovaného rozhodnutia, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť takéto rozhodnutie.

 

Vaše práva

 1. Právo na odvolanie súhlasu

            V prípadoch spracúvania osobných údajov, na ktoré ste udelili súhlas, môžete kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Môžete tak urobiť zaslaním písomnej žiadosti na adresu ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica / elektronicky na email skspektrum@skspektrum.sk. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané na dotknutý účel, pričom bezodkladne pristúpime k ich likvidácii ak podľa zákonov nespadajú pod nutnosť ich archivácie na základe požiadavky iných inštitúcií.

           

 1. Právo na prístup k osobným údajom

            Máte právo žiadať nás o poskytnutie potvrdenia o spracúvaní vašich osobných údajov, o prístup k týmto osobným údajom a o ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.

 

 1. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

            Máte právo žiadať nás, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a žiadať o doplnenie osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje aktuálne.

 

 1. Právo na výmaz osobných údajov

            Máte právo žiadať o výmaz vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my sme povinní ich vymazať ak sú splnené podmienky podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (napríklad ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne).

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

            Máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade ak namietate správnosť osobných údajov a to počas obdobia kým preveríme správnosť osobných údajov, v prípade ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, v prípade ak už naša spoločnosť nepotrebuje osobné údaje na účel ich spracúvania ale ich potrebujete vy na uplatnenie právneho nároku, alebo v prípade ak namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

            Máte právo žiadať o poskytnutie osobných údajov ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo žiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

            Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov v prípadoch ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe nevyhnutnosti na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, resp. na právnom základe nevyhnutnosti na účel oprávnených záujmov nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, resp. na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

 

 1. Právo podať návrh na konanie pred dozorným orgánom

            Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zákonom

 

 1. Spôsob uplatňovania práv

            Vaše práva môžete uplatniť písomnou žiadosťou zaslanou našej spoločnosti poštou na adresu ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica,  prípadne elektronicky na email skspektrum@skspektrum.sk

            Informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe vašej žiadosti vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. S ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, pričom o takomto predĺžení lehoty sme povinní vás informovať do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti spolu s odôvodnením.

            Príslušné informácie a oznámenia sa poskytujú v zásade bezodplatne, avšak pri zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti (najmä pre jej opakujúcu sa povahu) môžeme žiadať primeraný administratívny poplatok prípadne odmietnuť konať na základe vašej žiadosti.SORTIMENT našich predajní

V našej ponuke nájdete kompletný sortiment a pestrú paletu výrobkov od renomovaných spoločností. Či už hľadáte riediteľné alebo rozpustné farby, tmely, náradie alebo ochranné pomôcky, u nás nájdete všetko čo potrebujete.

 • Vodou riediteľné náterové hmoty
 • Rozpúšťadlové náterové hmoty
 • Náterové systémy v ťažkej antikorózií
 • Tmely, silikóny, lepidlá
 • Kartáčovnícke výrobky
 • Maliarské a murárske náradie
 • Chemikálie
 • Ochranné pomôcky
CA European Aerosols
Chemolak
Color Company
HET
JUB
Schuller Ehklar
ŠK Spektrum
Slovlak
Spokar
Predajňa FARBY-LAKY
Považská Bystrica
Kapitána Nálepku 346
Predajňa FARBY-LAKY
Považská Bystrica
Centrum 2795
Predajňa FARBY-LAKY
Považská Bystrica
Hliny 2624
Predajňa FARBY-LAKY
Rajec
Námestie SNP 7/1
ŠK SPEKTRUM, s. r. o.

Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica

IČO: 31 626 831
DIĆ: 2020440224

Email: tena@skspektrum.sk